Menu

Vedtægter

(senest opdateret med vedtægtsændringer vedtaget den 16. august 2022).

1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er IF Lyseng Fodbold. Foreningens hjemsted er Højbjerg i Aarhus Kommune.

1.2. Foreningen er stiftet den 18. juni 1970.

2. Formål

2.1. Foreningens formål er at fremme fodbold og andre foreningsaktiviteter med fokus på fællesskab, oplevelser og sportslige udfordringer.

3. Medlemskab af organisationer

3.1. Foreningen er medlem af DBU, DBU Jylland og DGI og er underkastet deres love og bestemmelser.

4. Medlemskab af foreningen

4.1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

4.2. Aktive medlemmer kan repræsentere foreningen i turneringer i DBU-regi. For at repræsentere foreningen i turneringer i DBU-regi, skal medlemmet have gyldigt spillercertifikat.

4.3. Aktive medlemmer kan deltage som udøvere på motionshold i foreningen.

4.4. Aktive medlemmer som varetager formelle hverv

4.5. Passive medlemmer er alle øvrige medlemmer, der ønsker at tilslutte sig foreningens formål. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

4.6. Medlemmer af afdelingsbestyrelsen, underudvalg nedsat af afdelingsbestyrelsen samt årgangsansvarlige, holdledere, trænere og ledere, som af afdelingsbestyrelsen er ansat eller godkendt til at varetage hverv i foreningen, tildeles et gratis passivt medlemskab af foreningen.

4.7. Mindst en gang årligt udarbejdes en liste over passive medlemmer med formelle hverv i foreningen. Listen revideres af afdelingsbestyrelsen. Såfremt et passivt medlem, der er gratis medlem, ikke længere varetager et formelt hvert i foreningen, skal medlemmet gøres bekendt med dets medlemskab og i denne forbindelse modtage tilbud om at fortsætte i foreningen, enten som betalende passivt medlem eller som aktivt medlem. Såfremt medlemmet ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab, skal det udmeldes af foreningen.

4.8. Medlemmerne er pligtige til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formål.5. Medlemmers optagelse.

5. Medlemmers optagelse

5.1. Alle kan optages som aktivt eller passivt medlem i foreningen.

5.2. Optagelse af umyndige som medlem kræver dog skriftligt samtykke fra forældre/værge.

5.3. Indmeldelsen sker på en elektronisk indmeldelsesblanket med de relevante oplysninger om navn, adresse, fødselsår m.v. via foreningens hjemmeside.

5.4. Medlemmerne er selv ansvarlige for at holde kassereren underrettet om aktuelle kontaktoplysninger.

6. Udmeldelse

6.1. Udmeldelse skal ske skriftligt på mail med mindst en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

6.2. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Først efter endelig afvikling kan medlemmets spillercertifikat udleveres.

7. Kontingent

7.1. Kontingentsatsen og indbetalingsterminer fastsættes af generalforsamlingen på oplæg fra bestyrelsen.

7.2. Kontingentforpligtelsen er bindende for 6 måneder ad gangen og følger opkrævningsperioderne.

8. Restance

8.1. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

8.2. Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

8.3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

9. Udelukkelse og eksklusion

9.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Det pågældende medlem har, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, krav på at blive hørt, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

9.2. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har det pågældende medlem krav på at få meddelelse herom senest syv døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom pågældende medlem har adgang til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

9.3. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love, jf. § 18.

9.4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutningen om eksklusion.

10. Ordinær generalforsamling

10.1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Gyldig indkaldelse er annoncering på IF Lyseng Fodbolds hjemmeside samt opslag i klubhuset.

10.3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.4. På generalforsamlingen har alle afdelingens aktive og passive medlemmer over 15 år stemmeret, forudsat at de ikke står i kontingentrestance. Passive medlemmer erhverver først stemme- og valgret efter 3 måneders medlemskab. Forældre og værger til medlemmer under 15 år har møde- og taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

11. Dagsorden

11.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til orientering
4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer eller bemyndigelse til bestyrelsen til fastsættelse af samme.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg:

  • Formand, jf. § 14.
  • Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14.
  • Om muligt mindst 1 bestyrelsessuppleant.
  • 1 revisor.

7. Eventuelt.

12. Ekstraordinær generalforsamling

12.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom, med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at begæringen er fremsat.

12.2. Om indkaldelsesmåde m.v. gælder bestemmelserne i § 10.

13. Generalforsamlingens ledelse

13.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

13.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

13.3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 9 stk. 3 og 4, § 18, og § 19.

13.4. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt tre medlemmer forlanger det. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

13.5. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også indføres et referat af forhandlingerne i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

13.6. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny tages op på samme generalforsamling.

14. Bestyrelse og forretningsudvalg

14.1. Foreningen ledes af en afdelingsbestyrelse på 5-9 personer. Ansatte i foreningens daglige drift, herunder ansatte lønnede trænere og sportslige koordinatorer i henhold til licensaftaler med DBU kan ikke vælges til afdelingsbestyrelsen.

14.2. Bestyrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær og kasserer og mindst et menigt medlem samt eventuelle suppleanter. Alle øvrige valg gælder for 2 år ad gangen. På første generalforsamling efter vedtagelsen af disse vedtægter, vælges fire bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år, øvrige for 2 år.

14.3. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, men derudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

14.4. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

14.5. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

14.6. Foreningen tegnes af formanden (eller i tilfælde af formandens fravær af næstformanden) sammen med et bestyrelsesmedlem. I dagligdags økonomiske dispositioner op til en beløbsgrænse á 50.000 kr., tegnes foreningen dog af kassereren eller den af bestyrelsen udpegede administrative medarbejder alene.

14.7. Sekretæren fører protokol over de afholdte møder og sender referat til bestyrelsens medlemmer. På det efterfølgende møde godkendes referatet af bestyrelsen, hvorefter det danner fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger.

14.8. Bestyrelsen kan nedsætte eller nedlægge ad hoc udvalg samt ansætte personale til varetagelse af foreningens drift.

14.9. Bestyrelsen fastsætter ethvert udvalgs budget og godkender handlingsplaner, eventuelle ansættelser samt større dispositioner i forhold til økonomi og ressourceforbrug.

14.10. Bestyrelsen kan beslutte at honorere formanden med et vederlag, hvis størrelse fastsættes af den øvrige bestyrelse.

15. Tegningsregler

15.1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

16. Regnskab

16.1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal sørge for at driftsregnskabet og status pr. 31. december er forelagt revisor senest 1. marts.

16.2. Driftsregnskab og status, med påtegning af revisor, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

16.3. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer på hjemmesiden senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

17. Revision

17.1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren skal hvert år, i god tid før generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

17.2. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

18. Vedtægtsændringer

18.1. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

18.2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

19. Foreningens opløsning

19.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

19.2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås det krævede flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

19.3. I tilfælde af foreningens opløsning, går foreningens overskud til IF Lysengs hovedforening.


Vedtaget på generalforsamlingen den 13/08 2020.

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikke videre på siden, accepterer du vores brug af cookies
Luk